Elukoha registreerimine

13.01.15

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukohaandmete kandmist rahvastikuregistrisse. Elukohaandmed on vajalikud riigi, kohaliku omavalitsuste ja elanike teabevahetuse ja koostöö tõhustamiseks.

Vastavalt Rahvastikuregistri seaduse § 39 on isik kohustatud hoolitsema enda ja oma alaealiste laste elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Elukoha vahetuse puhul peab isik sellest teavitama elukohajärgset omavalitsust 30 päeva jooksul.

NB! Elukohaandmed ei anna mingeid õigusi omandi käsutamiseks või kasutamiseks. Kui omanik annab loa märkida elukohaks temale kuuluvate ruumide aadress, ei teki ruumides elavatele inimestele mingeid täiendavaid õigusi neile ruumidele ega omanikul elukoha registreerimise faktist täiendavaid õiguslikke kohustusi.

Soovides registreerida elukohaandmed seoses elama asumisega või elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega tuleb esitada kohalikule omavalitsusele elukohateade.

Elukohateadet saab täita Karula Vallavalitsuses registripidaja juures, saata tavapostiga (Lüllemäe küla Karula vald 68116 Valgamaa) või digitaalselt allkirjastatult aadressidele karula@karula.ee ning riigiportaalis eesti.ee

Elukohateate peavad allkirjastama kõik teatel olevad täisealised teovõimelised perekonnaliikmed. 

Infot saab telefonil 767 9054 (vallasekretär).

Tulles vallamajja tuleb isikul kaasa võtta:

1. kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart) 

2. ruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping, ostu-müügileping, pärimistunnistus, kasutusluba vm).

Elukohateate esitamisel posti teel tuleb teatele lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmete leheküljest ja ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist.

Kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik või kui puudub ruumi kasutamisõigust tõendav dokument (üürileping), siis tuleb elukohateate peale võtta ruumi omaniku nõusolek.

Kaasomandis oleva ruumi aadressiandmete esitamisel elukohateatel tuleb teatele juurde lisada kaasomanike või nende esindajate nõusolek.

Teise elukoha ja sideaadressi andmetel on ainult informatiivne tähendus.

NB! Täitke elukohateade trükitähtedega!

Toimetaja: MARGUS TEDER