Väike-Tsäksi I, Liivavälja, Väike-Tsäksi II, Liivapõllu kinnistute detailplaneering

29.04.15

Karula Vallavolikogu 20.04.2015 otsusega nr 8 kehtestati Valgamaal Karula vallas Londi külas Väike-Tsäksi I, Liivavälja, Väike-Tsäksi II, Liivapõllu kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada planeeringualale liivakarjäär. Keskkonnaministri 21.04.2009 käskkirja nr 602 alusel on kantud Puurina II liivakarjäär maardlate nimistusse ning Keskkonnaamet on väljastanud maavarakaevandamise loa nr L.MK/320295 kehtivusajaga 18.04.2011 - 17.04.2026.

Toimetaja: MARGUS TEDER