Karula valla seltsid ja seltsingud

6.11.14

MTÜ Kaagjärve Mõis

- arendab inimestes koostöö oskusi 
- aitab luua uusi vaba aja veetmise võimalusi 
- aitab kaasa küla (mõisa) ajaloo uurimisele 
- kaasab külaelu arendamisse erinevad sihtgrupid 
Nimiürituseks on igasuvised Mõisapäevad

kontaktisik: Urmas Palover
telefon: 510 8078

MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus 

kontaktisik: Valev Sisov 
telefon: 526 9020 
koduleht: www.karulatsk.ee

MTÜ Karula Muinsuskaitse Selts 
Juhatuse esimees: Vaike-Hele Puudersell
Registrikood: 80087305
Kontakt: Lüllemäe küla
Karula vald
68116 Valgamaa
telefon: 5216386
e-post: karulamks@gmail.com 
vaike.puudersell@mail.ee 

Karula Muinsuskaitse Selts on asutatud 10. juunil 1989.a. Registreeritud mittetulundusühinguna oktoobris 1989.a.
Seltsil on 17 liiget. Juhatus on 3 liikmeline – Vaike Puudersell, Etna Ansi ja Siiri Raamets.
Selts ühendab ajaloost huvitatud isikuid. 
Selts taotleb sõna ja teoga kultuuri järjepidevuse hoidmist, rahva ajaloomälu säilitamist ning eesti rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnanguile vastava inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna taastamist.
Selts teeb muinsuskaitsealast selgitustööd, aitab kaasa mälestiste hooldamisele ja ennistamisele, kogub ja säilitab rahvapärimusi ning mälestusi, annab välja muinsuskaitsealaseid trükiseid. Korraldab kokkutulekuid, muinsuskaitsepäevi ja –näitusi, mälestiste ja mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist. 

Käesoleval ajal teenuseid ei osuta. Tulevikus on võimalik korraldada ekskursioone või matku Karula loodusesse ja ajaloolistesse kohtadesse koos giidiga.

MTÜ Karula Naisselts

Juhatuse esimees Virve Niilisk
Kontakt: e-post virve28@hot.ee
Telefon 5286415

Karula Naisselts tegeleb põhikirja alusel seltsi liikmete vaba aja sisustamise ja oskuste täiendamisega käsitöö ja kodumajanduse alal. Omavalmistatud käsitööd on tutvustatud erinevatel näitustel ja müüdud laatadel, messidel, käsitöölaatadel. Viimastel aastatel telgedel kudumid - kaltsuvaibad, linasest ja villasest materjalist esemed. Rahvusliku käsitöö traditsioonide taastamine hõlmab ka rahvariiete valmistamist.

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu

juhataja: Ene Kaas
kontakt: Lüllemäe küla, Karula vald, 68116 Valgamaa
telefon: 769 7245, 520 5072
e-post: lyl245@hot.ee 
koduleht: www.opistu.net.ee

MTÜ Orienteerumisklubi Juku-Peedu 
juhatuse esimees: Toivo Kotov 
Registrikood: 80262257 
Kontakt: Lüllemäe küla, Karula vald, 68116 Valgamaa 
telefon: 5845 5651 
e-post: toivokotov@hot.ee 
koduleht: www.jukupeedu.ee

MTÜ Spordiklubi Karula

Karula valla spordielu ja -ürituste eestvedamine ja korraldamine.

president: Toomas Pai
kontakt: Lüllemäe küla, 68116 Valgamaa
telefon: 58180699
e-post: toomas@itabi24.ee

Heategevusühistu Antva

kontaktisik: Külliki Luik
telefon: 5304 8993

Heategevusühistu ANTVA MTÜ tegeleb pärimuskultuuri tutvustamisega läbi erinevate kursuste, erilist tähelepanu pööratakse käsitööd tutvustavate õpitubade läbiviimisele igas vanuses käsitööst huvitatud isikutele, korraldatakse toimetulekuraskustega perede lastele käsitöö õpitubasid, muinasjutupäevi jne. Ise hetkel koolitusi ei vaja. Projektid rahastatakse omafinantseeringuga, kogume annetusi puudust kannatavatele peredele (riided, jalanõud, kodutehnika).

Karula valla Pensionäride ühendus

kontaktisik: Silva Võsakova
telefon: 5363 5353

Seltsing Karula Külaselts

Kontaktisikud:
Ants Järvmägi, info@nakatu.ee , 5234024;
Ülvi Kann ylvikann@gmail.com , 5354 2235

Karula külas elab ligi 100 elanikku, kes on rajanud oma kodu imelise loodusega piirkonda. Külas tegutsevad kõrvuti peamiselt meesperest koosnev vabatahtlik tuletõrjeselts ja külaseltsing. Kui seltsingu kanda jäävad erinevate omalaadsete ürituste korraldamise käimatõukamine, siis tuletõrjeseltsi 35 liiget kannavad hoolt, et tagatud oleks piirkonna turvalisus ja ohutus. Seltsi kasutuses on vajalik tehnika, millega vajadusel saab tulekahju puhkedes appi minna.

Karula küla on ühtehoidev küla ja nüüd on MAK 3.2 toel seltsimaja näol olemas ka koht, kus kokku saada, plaane pidada ja uusi huvitavaid projekte ellu viia. Samuti on seltsimajal tähtis roll tuletõrjeseltsi tegevuse jätkusuutlikkuse ja sellega ka oma kodu ja lähedaste turvalisuse tagamisel. Meie tegevus on projektipõhine. Projektide elluviimisel on alati tugevalt panustatud meeskonnatööle, see tagab külaelanike maksimaalse kaasatuse ja kõik tunnetavad selgelt oma rolli. Traditsiooniliste ürituste (heakorrapäev, külapäev, üldkoosolek ja meelelahutuslik üritus) läbiviimiseks kirjutame järjepidevalt taotlusi KOP-ile.

Pakume järgmisi teenuseid: ohutusalane ennetustöö, vee vedu, jääväljakute rajamine, aiamaa harimine mullafreesi või adraga, perekondlike ürituste korraldamiseks seltsimaja ruumide kasutus; õpiringid.

Vajame abi  muusikute ja õhtujuhtide leidmiseks suurüritustele!

Seltsing Koobassaare Külaselts

kontaktisik: Rein Kukk
telefon: 517 4904

Korraldame ühiseid jaanipäevi. Külal olemas telk, pikendusjuhe ja pingid ürituste korraldamiseks.

Seltsing Lüllemäe Külaselts

kontaktisikud: 
Mare Kotkas tel. 5382 4397
Ene Kaas tel. 5330 1511
e-post: enekaas@gmail.com

Seltsing  Lüllemäe Külaselts loodi  2005. aastal.  Seltsing tegutseb Lüllemäel ja hangib oma tegevuseks vahendeid peamiselt projektitaotluste koostamise kaudu. Seltsingu liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel. Seltsingu tegevuse eesmärkideks on Lüllemäe küla kultuurielu edendamine, küla elanike väärtushinnangute tõstmine, kohalikes elanikes ühtsustunde loomine, kodutunde kujundamine. Seltsing on  läbi viinud heakorrapäevi, samuti on seltsingu eestvedamisel ja kaasabil korraldatud külapäevi, erinevaid kultuuriüritusi.

Seltsing Riisali Külaselts

Kontaktisik/esindaja: Tiina Lall tel. 5561 5300
e-post: riisalikulaselts@gmail.com 
Koduleht: www.riisali.blogspot.com

Seltsing Riisali Külaselts on loodud 9. märtsil 2012. Seltsingu eesmärgiks on edendada külaelu, parandada inimsuhteid, säilitada rahvuskultuuri ja suunata inimeste tähelepanu heakorrale. Seltsingu liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel. Seltsing kuulub samuti Eesti Külaliikumine Kodukant liikmeks. 
Riisali piirkonnale annavad oma näo ja hinge külainimesed ise oma ettevõtmistega ja positiivsusega midagi ise ära teha. See on üks oluline asi, mis kasvatab ühtsustunnet ja loob head võimalused elada kohas, kus sinust hoolitakse, sind märgatakse ja vajadusel abistatakse. See on see, mis hoiab külal hinge sees ja laseb ka edasi areneda.
Seltsingu esimesteks ettevõtmisteks olid koristustalgute läbiviimine ja jaanipäeva korraldamine Riisalis. 
Koostööd sooviks tõhustada vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmetega, teiste külade, ettevõtjate ja MTÜ-ga, leidmaks võimalusi ja lahendusi küla eluolu paremaks muutmiseks.
Kuna seltsingul puuduvad rahalised vahendid, siis meil oleks pakkuda tahte, ande ja jõu investeerimist ühistesse ettevõtmistesse.

MTÜ Maavillane

Kontaktisik: Lilian Freiberg

Tel: 5172 646

Koduleht: www.maavillane.ee

Toimetaja: MARGUS TEDER