Sotsiaaltoetused

8.10.14

Karula vallas makstavad sotsiaaltoetused:

1. Sünnitoetus

Lapse sünnitoetust makstakse iga lapse sünni puhul ühele vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale avalduse alusel, kui laps kantakse sünni registreerimisel Eesti rahvastikuregistrisse Karula valla elanikuna ja kui vähemalt üks lapsevanematest on lapse sünnile eelnenud perioodil olnud 6 kuud Eesti rahvastikuregistri andmetel Karula valla elanik. Sünni registreerimisel väljaspool Karula valda lisatakse avaldusele koopia sünnitunnistusest. Toetust on võimalik taotleda kahe kuu jooksul peale lapse sünni registreerimist.

2. Matusetoetus 

Matusetoetus makstakse lahkunu omastele või matuse korraldajale avalduse alusel ja surmatunnistuse esitamisel, kui lahkunu Eesti rahvastikuregistri järgne viimane alaline elukoht oli Karula vald. Ilma seadusjärgsete ülalpidajateta isiku matusekulud kaetakse vajadusel Karula valla eelarvest, kui matuse korraldab Karula Vallavalitsus. Toetust on võimalik taotleda kolme kuu jooksul peale surmatunnistuse välja andmist.

3. Jõulutoetus 

Jõulutoetus on kommipakk, mille saamise õigus on jooksva aasta 30.novembriks Eesti rahvastikuregistris Karula valla elanikuna registreeritud lastel alates esimesest eluaastas kuni põhikooli lõpetamiseni päevases õppevormis. 

Erandkorras, kui ei ole võimalik saavutada kokkulepet lapse Eesti rahvastikuregistri järgse omavalitsusega, võidakse vallavalitsuse korraldusega määrata jõulutoetus Lüllemäe Põhikoolis käivatele teiste valdade õpilastele ja lasteaialastele. 

Kommipaki saavad Lüllemäe Põhikooli lapsed kätte koolist või lasteaiast. Koduste ja väljaspool valda õppivate laste pakid saab kätte Karula Vallavalitsusest kuni uue aasta 10. jaanuarini. 

4. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse Lüllemäe Põhikooli või Valga Vene Gümnaasiumi või nõustamiskomisjoni otsuse alusel erivajadustega laste kooli esimesse klassi astunud lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale avalduse alusel peale kooli tõendi laekumist. Toetust on võimalik taotleda jooksva aasta 31. oktoobrini. 

5. Koolilõputoetus 

Koolilõputoetust makstakse lapse, lapsevanema, eestkostja või perekonnas hooldaja avalduse alusel:
1) põhikooli lõpetanule;
2) Lüllemäe Põhikooli, Valga Vene Gümnaasiumis või erivajadustega laste koolis põhikooli lõpetanule. 
Avaldusele lisatakse koopia lõputunnistusest. Toetust on võimalik taotleda 2 kuu jooksul peale põhikooli lõputunnistuse väljastamist. 

6. Ühekordne sotsiaaltoetus

Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse isikule või perekonnale, kes on ajutiselt kaotanud elatusvahendid, on sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, pereliikme äkilise haigestumise, surma või muu õnnetuse tagajärjel või vähekindlustatud perede laste arengu soodustamiseks avalduse alusel.

7. Puudega inimese toetus 

Puudega inimese toetust makstakse töövõimetule või puudega isikule töövõimetusest või puudest tingitud lisakulutuste, mis ületavad riigi poolt makstavat puudega inimese või puudega lapse toetust ühes kuus, osaliseks või täielikuks hüvitamiseks avalduse ning kuludokumentide alusel. 

Lisakulutustena võetakse arvesse retseptiravimitele, hooldus- ja abivahenditele, arsti visiiditasudele, väljaspool maakonna piire eriarsti vastuvõtul või rehabilitatsiooniteenusel käimise transpordile (kui selle kompenseerimine ei ole ettenähtud riiklikest vahenditest) tehtud kulutused. 

Eelneval kooskõlastusel sotsiaaltöötajaga on võimalik taotleda toetust puudega inimese erivajadustest tingitud eluruumi kohandamise kulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

8. Täiendav sotsiaaltoetus

Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse riigieelarvest toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite ülejäägi korral avalduse alusel vähekindlustatud perede toimetuleku soodustamiseks. 

Eelpool loetletud toetuste taotlemine, määramine ja maksmine:

Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse koos vajalike dokumentidega. Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

Toetuse määramise ja mittemääramise otsuse teeb vallavalitsus 30 päeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist, millest teavitatakse taotlejat 5 tööpäeva jooksul.

Toetust makstakse avalduses märgitud pangaarvele või sularahas vallavalitsuse kassast. Taotleja soovil võib toetuse kanda teenust osutavale asutusele või isikule.

9. Hooldajatoetus 

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse puudega 3-18. aastase lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kui sotsiaaltöötaja poolt läbiviidud hindamise tulemusel on selgunud, et laps vajab puudest tulenevalt kõrvalabi, mis takistab lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja töötamist ning pere toimetulekut lapse hooldamisel ei saa tagada mõne muu toetuse või teenusega. 

Puudega täisealise isiku hooldajatoetust makstakse Karula Vallavalitsuse poolt määratud puudega täisealise isiku hooldajale hooldatava hooldusvajaduse rahuldamiseks, kui hooldatava toimetulekut ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste abil.

Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks esitab taotluse, koos kõigi vajalike lisadokumentidega, puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja. 

Puudega täisealise isiku hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse taotlemiseks esitab taotluse koos vajalike lisadokumentidega, puudega isik ise või tema seaduslik esindaja koos hooldajaks sooviva isikuga. 

Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavaid dokumente või selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks. 

Taotluse alusel viib sotsiaaltöötaja läbi hooldusvajaduse hindamise külastades taotleja kodu ja küsitledes hooldust vajavat isikut, tema lähedasi ja kogukonna liikmeid. 

Hooldajatoetuse määramise või mittemääramise otsuse teeb vallavalitsus sotsiaaltöötaja poolt esitatud hooldusvajaduse hindamistulemuse alusel, 30 päeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Otsus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, millest teavitatakse taotlejat 5 tööpäeva jooksul.

Hooldajatoetus määratakse arstliku ekspertiisi komisjoni või ekspertarsti otsuses märgitud puude raskusastme kehtivuse lõppemiseni, ekspertiisi komisjoni tähtajatu otsuse korral mitte kauemaks kui 3-ks aastaks. 

Täisealise puudega isiku hooldaja, hooldatava ja vallavalitsuse vahel sõlmitakse hooldusleping. 

Hooldajatoetus kantakse täisealise puudega isiku hooldaja või puudega lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja pangakontole jooksva kuu viimaseks tööpäevaks. 

Hooldajatoetuse määrad on:

1) 19,17 eurot kuus puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale;
2) 25,56 eurot kuus puudega täisealise isiku hooldajale, kui hooldatav vajab ööpäevaringset põetust või psüühilise seisundi tõttu ööpäevaringset järelvalvet;
3) 12,78 eurot kuus puudega täisealise isiku hooldajale, kui hooldatav vajab kõrvalabi kogu päeva või kogu öö vältel. 

Täisealise puudega isiku hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korraldusega kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle ühe kuu raviasutuses või hoolduse teostamine on ajutiselt takistatud mõnel muul põhjusel. Hooldajatoetuse maksmist jätkatakse peatamise asjaolude äralangemise kirjaliku teate saamisest.

Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega:
1) kui on ära langenud hooldaja määramise või hooldajatoetuse maksmise põhjus;
2) kui hooldajatoetuse saaja ei täida või loobub hoolduslepingus kokkulepitud kohustuste täitmisest;
3) kui hooldatav soovib põhjendatult uue hooldaja määramist;
4) hooldatava paigutamisel hoolekandeasutusse;
5) hooldatava või hooldajatoetuse saaja kolimisel teise omavalitsusse;
6) hooldajahooldajatoetuse saaja või hooldatava surma korral;
7) või muul põhjusel, kui hooldatav või hooldajahooldajatoetuse saaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele. 

Hooldajatoetuse saaja on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teatama vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise peatamise või lõpetamise.

Vajaduspõhine peretoetus

Alates 01. juunist 2013 hakkab kehtima lastega peredele uus riiklik sotsiaaltoetus, vajaduspõhine peretoetus, mida hakkavad määrama ja maksma valla- ja linnavalitsused.

Perekonnal on õigus taotleda vajaduspõhist peretoetust juhul kui peres on üks või mitu lapsetoetust saavat last ja perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.

Vastavalt 2013. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2013. aastal perekonna esimesele liikmele 280 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 140 eurot kuus ning igale alla 14- aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.

Peretoetuse suurus on:

·         ühe lapsega perele 9,59 eurot  kuus

·         kahe ning enama lapsega perele 19,18 eurot kuus.

Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks taotluse esitamisele järgnevaks kuuks.

Toetust saab taotleda Karula Vallavalitsuses alates 01. juunist 2013 vastuvõtuaegadel:

Esmaspäeval 9.00-11.00 13.00-15.00

Teisipäeval 9.00-11.00 13.00-15.00

Reedel 9.00-11.00

Toetuse taotleja esitab Karula Vallavalitsusele vajaduspõhise peretoetuse saamiseks taotluse koos sissetulekut tõendavate dokumentidega  hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks. Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks igal taotluse esitamise kuule järgneval kolmel kuul.

Kogu täpsem info toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kohta on Sotsiaalministeeriumi kodulehel. Samas asub ka peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator, mille abil saab  oma pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri arvutada ja vaadata, kas perel on õigus toetust saada.

Täiendav info telefonil 767 9055 või 5309 0670 (sotsiaaltöötaja)
Toimetaja: MARGUS TEDER