Hajaasustuse programm

12.05.17

10. aprillist algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Helme, Hummuli, Karula, Otepää, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada kas paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (hiljemalt alates 1.01.2017);
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast arvates. 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 28.03.2017 nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument".

Valdkonnaga tegelev ametnik maavalitsuses

 Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

peaspetsialist

arengu alal

Kersti Lepik

766 6112

kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee

kabinet 408

 Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades

  Vald

Nimi

Telefon

E-post

Helme

Arvo Kargu

766 8454

arvo.kargu@helme.ee

Hummuli

Juta Karpov

767 9766

juta@hummulivv.ee

Karula

Rain Ruusa

767 9051

rain@karula.ee

Otepää

Mairo Kangro

 

766 4810

530 33035

mairo.kangro@otepaa.ee

Puka

Lea Madissov

518 7285

lea.madissov@puka.ee

Põdrala

Mati Rõõm

767 9734

mati@podrala.ee

Sangaste

Kajar Lepik

5662 7688

kajar@sangastevv.ee

Taheva

Monika Rogenbaum

766 9272

vallavanem@taheva.ee

Tõlliste

Eve Eisen

766 6363

eve@tolliste.ee

Õru

Agu Kabrits

767 9299

agu.kabrits@oeruvv.ee


Karula Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 70 moodustati hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus Rain Ruusa, Mart Vanags, Õnneke Hermaste, Margus Teder ja Vilju Arna.

JUHENDMATERJALID

Info salvkaevude rajamise kohta Keskkonnaameti veebilehel

Info puurkaevude rajamise kohta Keskkonnaameti veebilehel

Info veehaarde sanitaarkaitseala kohta Keskkonnaameti veebilehel

Joogivee analüüsimine hajaasustuse programmi raames

 

Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

Hajaasustuse programmi info Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel

 

Toimetaja: MARGUS TEDER

Kalender

Statistika

Rahvaarv: 973 (01.01.2017)
Pindala: 230 km²
Suurim asula: Kaagjärve (269)
Koole: 1
Lasteaedu: 2
Külasid: 14