Karula valla avatud noortekeskus

13.04.17

Karula valla Avatud Noortekeskus tegutseb endistes postkontori ruumides Lüllemäel. Noorsootöötaja töötab 80 tundi kalendrikuus. Toimuvate noorteürituste ja keskuse lahtiolekuaegade info avaldatakse jooksvalt igakuiselt Karula ANK facebook kodulehel.

Noorsootöötaja Carmen Tsvetkov GSM +372 5802 2614, e-post: carmen.tsvetkov@gmail.com
Toimetaja: MARGUS TEDER

ENTK koostöögrupp

31.10.16

Projekti üldinfo

Koostöögrupp Valgamaa 2, kuhu kuuluvad Valga linn ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru vallad, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati kahe aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestus: 01.10.2016 kuni 30.09.2018.

Programmi maksumus: 136 647 eurot (raamlepingu summa).

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Valga linna ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru valdade noori on kaasatud noorsootöösse.

Projektist lähemalt

Valga linna ja ümberkaudsete valdade – Taheva, Karula, Õru ja Tõlliste – noorte elu on muutumas mitmekesisemaks ja huvitavamaks, sest noorsootööteenused saavad hoogu juurde ning seeläbi suurenevad noorte võimalused meie ühinevates omavalitsustes.

Euroopa Liidu struktuurfondide toetusel kuulutas Eesti Noorsootöö Keskus suvel välja hanke, milles osalesid ühispakkujatena Taheva, Karula, Õru ja Tõlliste vald ning Valga linn. Ühispakkujate esindajana tegutseb Taheva Vallavalitsus. Hanke kogumaksumus on 136 647 eurot, mis läheb kõik otseselt piirkonna noorsootöö arendamiseks. Peamiseks eesmärgiks on pakkuda noortele senisest laialdasemat ja kvaliteetsemat noorsootööteenust ja anda senisest enam võimalusi noorsootöös osalemiseks. ESF kaasrahastud programmi nimi on "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"

Valgamaal tegutseb hetkel kolm koostöögruppi. Taheva vald, Tõlliste vald, Õru vald, Karula vald ja Valga linn kuuluvad Valgamaa 2 koostöögruppi.

Hankeni jõudmiseks pidid piirkonna omavalitsused läbima mitmeetapilise koolituse, mille käigus loodi ühine tegevuskava, mis oli ka hankes osalemise aluseks. Tegevuskava näeb ette uute huviringide käivitamise, noorte omaosaluse võimaluste ja noorsootööteenuste mitmekesistamist. Tegevuskava viiakse ellu kuni 2018. aastani.

Tegevuskavas on raha suunatud väga mitmetele eripalgelistele tegevustele. Näiteks on sellest õppeaastast kõikides omavalitsustes võimalus liituda mini- ja õpilasfirmadega. Lisaks jätkuvad varasema programmi Murdepunkt eeskujul Karulas ja Valgas noorte riskikäitumise ennetamisele ja vähendamisele suunatud tegevused, mis laieneb ka Tõlliste valda. Järgmisest õppeaastast saavad noored Valgas tegeleda ujumise ja meediaga, järgmisel ja ülejärgmisel aastal toetatakse kahe projektlaagri korraldamist. Jaanuarist lisandub Valga Avatud Noortekeskuse kollektiivi uus noorsootöötaja.

Eesti Noorsootöö Keskus on seadnud tingimuseks, et noorsootöövaldkonna rahastust käesoleva hanke tõttu ei tohi vähendada ning selle hankega pakutavad teenused peaksid jätkuma ka pärast tegevuskava lõppemist 2018. aastal.

Koostöögrupiga seonduvad kontaktid

Projekti üldinfo

Monika Rogenbaum
Taheva vallavanem
vallavanem@taheva.ee

Valga linn

Karl Kirt
Valga linnavalitsuse spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist
karl.kirt@valgalv.ee; 5919 4744

Taheva vald

Rasmus Onkel
rasmus.onkel@gmail.com

Tõlliste vald

Ester Kaasik
ester.kaasik@gmail.com

Õru vald

Inna Tuhkanen
noortepada@gmail.com

Karula vald

Carmen Tsvetkov
carmen.tsvetkov@gmail.com

Koostöögrupi tegevustega saab kursis olla Facebookis aadressil https://www.facebook.com/Valgamaa2Koostoogrupp/

ja Valga Linnavalitsuse lehel http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Sport/entk

Projekti tegevused

Toimetaja: MARGUS TEDER